“Impius struktur passade mig perfekt. Det var ett av det bästa med skolan, något som jag tycker att även andra skolor borde ta åt sig. Genom att ha en fast struktur, till exempel bestämda tider, en enda fast lektionssal, personligt skrivbord med egen dator, kan ens tankemöda avlastas och ens energi totalt fokuseras på det som är viktigt, nämligen kunskapsinhämtningen. Det var heller aldrig som så att man fick motsägande instruktioner, vilket jag har mött på universitetet i de fall då jag har haft två olika lärare i samma ämne.”

Tidigare elev på Impius gymnasium

Metoder och bemötande - skola

Lärande kräver två viktiga förmågor.  Lärande kräver medveten- och handledd övning samt färdigheter att uthålligt fokusera på uppgiften. Lärmiljön i våra skolor och lärarnas bemötande understödjer på ett mycket medvetet sätt lärandets nyckelförmågor.

Läraren är den enskilt viktigaste faktorn för hur eleven lyckas i skolan. Lärarens kunskap om hur neuropsykiatriska funktionsvariationer kan ta sig olika uttryck i klassrum är en väldigt viktig framgångsfaktor på våra skolor. I kombination med ett förhållningssätt som präglas av uppmuntran så kan vi skapa hopp där elever tidigare saknat hopp.

Lärare verksamma vid våra skolor är fostrade i en tydliggörande pedagogik. Detta arbetssätt grundar sig i att tydliggöra förväntningar på eleven i olika miljöer och sammanhang. Det innebär att vi fokuserar på att ha svar på väsentliga frågor:

  • Vad ska göras?
  • När ska det göras?
  • Var ska det göras?
  • Hur ska det göras?
  • Hur länge ska det göras?
  • Med vem ska det göras?
  • Vad ska jag göra efteråt?

På whiteboardtavlan i klassrummen finns visuella påminnelser med rubriker som: Vad hände sist? Vad händer idag? Vad händer nästa gång?

Vissa tider och aktiviteter är särskilt utmanande att hantera, t.ex. raster och olika schemabrytande aktiviteter. Att då ha en tydlig struktur kring vad som ska göras, var det ska göras, med vem det ska göras och så vidare är en viktig framgångsfaktor.

För att utvecklas behöver såväl elever som lärare göra lite annorlunda idag i jämförelse med igår. Det innebär att vi avsiktligt försöker stimulera en person att ändra sitt beteende. Att ha ett gott bemötande är en avgörande framgångsfaktor i skolans värld. Som ett led i ett gott bemötande är lärare verksamma vid våra skolor utbildade i MI - Motivational Interviewing, som på svenska översätts med motiverande samtal. MI kan enklast beskrivas som ett förhållningssätt där man utforskar personens beredskap för förändring. Hur angelägen en förändring är för personen samt vilken tilltro personen har till sig själv för att kunna genomföra förändring.

Ett gott bemötande lägger grunden för goda relationer. Ofta är relationen avgörande för att det ska vara möjligt att som lärare och elev kunna problemlösa tillsammans. Ross Greenes ideér om att sortera in olika typer av problem i olika korgar för att hantera saker i stunden och för att sedan försöka problemlösa på ett annat sätt i framtiden har stor betydelse för vårt sätt att prioritera i vårt arbete.

Lärare verksamma vid våra skolor har genomgått en grundläggande utbildning i KBT. Det innebär att vi förstår hur beteenden uppstår, förstärks och vidmakthålls. Som en hjälp att tolka och analysera beteenden använder vi tillämpad beteendeanalys och vi försöker påverka beteenden genom beteendestöd.