“På Impius är man accepterad av alla. Om man i ilska säger fula saker till personalen så kan de svälja den stoltheten för stunden och inte ta åt sig. Istället för att bli arg och argumentera hårt. På min förra skola och mitt förra boende upplevde jag det jobbigare. Det känns som mer omsorg på Impius. Allra bäst tycker jag om personal som inte går efter manus och gör lika med alla. Då blir det stelt och onaturligt. Jag känner direkt om det är äkta och att de verkligen bryr sig.”

Tidigare elev/klient i Impius Örnsköldsvik

Metoder och bemötande - boende

En del i kärnkompetensen som personal utgör förmågan att balansera kravnivån. Det är en stor utmaning att i stunden förmå sig att uttrycka nödvändiga, realistiska och ibland motiverande krav vid rätt tidpunkt. Denna förmåga förutsätter samtidigt att man som personal behärskar grundläggande färdigheter i de metoder som utgör grunden för vårt arbetssätt och dessutom har god teoretisk kunskap om de behov barn- och ungdomar som bor på Impius kan tänkas ha.

Ett gott bemötande lägger grunden för goda relationer. Ofta är relationen avgörande för att det ska vara möjligt att som personal och elev kunna problemlösa tillsammans. Ross Greenes ideér om att sortera in olika typer av problem i olika korgar för att hantera saker i stunden och för att sedan försöka problemlösa på ett annat sätt i framtiden har stor betydelse för vårt sätt att prioritera i vårt arbete.

Det är äktheten i bemötandet och den genuina omsorgen om eleven som skapar förutsättningar för att eleven ska vara beredd att förändra sitt beteende som ni kan notera i uttalandet ovan från en tidigare elev på Impius. God kommunikation är avgörande i förändringsprocesser och att det är förändring på den enskilde elevens villkor är en nyckelfaktor. I den här typen av förändringsprocesser är MI - Motivational Interviewing, som på svenska översätts med motiverande samtal ett viktigt verktyg för personalen. MI kan enklast beskrivas som ett förhållningssätt där man utforskar personens beredskap för förändring. Hur angelägen en förändring är för personen samt vilken tilltro personen har till sig själv för att kunna genomföra förändring.

Personal i våra boenden är precis som lärare i våra skolor utbildade i tydliggörande pedagogik och då tiden i boendet innehåller mer av fri tid som behöver struktureras så utgör tydliggörande pedagogik grunden av metoder som används av personalen. Att tydliggöra förväntningar på eleven i olika miljöer och sammanhang innebär att vi fokuserar på att ha svar på väsentliga frågor:

  • Vad ska göras?
  • När ska det göras?
  • Var ska det göras?
  • Hur ska det göras?
  • Hur länge ska det göras?
  • Med vem ska det göras?
  • Vad ska jag göra efteråt?

Personal verksamma vid våra boenden har en fördjupad kunskap och mycket god skolning i kognitiv beteendeterapi, KBT. Det finns ett flertal personer som har läst grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning mot KBT som är verksamma vid våra boenden. Det innebär att vi förstår hur beteenden uppstår, förstärks och vidmakthålls. Som en hjälp att tolka och analysera beteenden använder vi tillämpad beteendeanalys och vi försöker påverka beteenden genom beteendestöd. En övergripande målsättning på våra boenden är att se till att stödja och underlätta för elevens skolgång. Vi har ett stort fokus på att arbeta med strategier för socialt samspel och att träna problemlösning. För övrigt kan vi konstatera att nästan all psykologisk behandling som utförs inom ramen för KBT bygger på färdighetsträning.

Det finns personal som har fördjupad kompetens i dialektisk beteendeterapi, DBT och som arbetar som färdighetstränare. Dialektisk beteendeterapi kan enklast beskrivas som en form av kognitiv beteendeterapi som syftar till att minska självskadande beteende. Målet med färdighetsträningen är att lära sig färdigheter för att hantera känslor, tankar och beteenden som ger upphov till problem, svårigheter och inre smärta.